Jest praca dla chętnych, którzy chcieliby pełnić służbę w Służbie Celno-Skarbowej

Jest praca dla chętnych, którzy chcieliby pełnić służbę w Służbie Celno-Skarbowej

Do 5 stycznia 2023 r. mają czas chętni, którzy chcieliby pełnić służbę w Służbie Celno-Skarbowej

W woj. podlaskim trwa właśnie nabór do tej formacji wykonującej swoje zadania w ramach Krajowej Administracji Skarbowej.

Na chętnych którzy z wynikiem pozytywnym przejdą wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego czeka 30 etatów.

Poszukujemy kandydatów na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej do komórek Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego (referaty dochodzeniowo-śledcze z miejscem pełnienia służby w Łomży, Suwałkach i Białymstoku), do komórek Delegatury Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łomży i Suwałkach oraz do oddziałów celnych granicznych – informuje Radosław Hancewicz,
rzecznik prasowy podlaskiej KAS.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Służby Celno-Skarbowej, powinny spełniać podstawowe kryteria

Powinni posiadać obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie.

Ponadto, powinny nie być karane za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz powinny korzystać z pełni praw publicznych, a także wykazywać się nieposzlakowaną opinią – dodaje rzecznik.

Funkcjonariuszem nie mogą zostać osoby, które pełniły służbę zawodową, pracowały lub współpracowały w określonych przepisami organach bezpieczeństwa państwa. Dlatego od kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. wymagane jest złożenie oświadczenia w tym zakresie.

Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej składa się z kilku etapów. W jego skład wchodzą:

– weryfikacja formalna złożonych dokumentów,

– test wiedzy obejmujący swoim zakresem organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, w tym KAS, członkostwo RP w UE oraz aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze,

– test psychologiczny, podczas którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby,

– test sprawności fizycznej,

– test kompetencyjny, który pozwala na ocenę kandydata m.in. pod kątem gotowości do nauki, orientacji na klienta czy też gotowości do zmian.

Kolejnym etapem postępowania jest rozmowa kwalifikacyjna, a także sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i innych kartotekach prawdziwości danych zawartych w składanym kwestionariuszu osobowym.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej kontrolują przestrzeganie przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związane z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów, ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują także ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.

Po przyjęciu do służby oferujemy uposażenie zasadnicze zaczynające się od ok. 3 891 zł brutto, dodatki przewidziane przepisami po spełnieniu warunków np. dodatek za wysługę lat, dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy oraz nagrody, świadczenia socjalne i dofinansowania – dodaje Radosław Hancewicz.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top