Politechnika Białostocka ma nowego profesora

Politechnika Białostocka ma nowego profesora

 

Profesor Marcin Kochanowicz jest absolwentem Politechniki Białostockiej, ukończył studia na kierunku elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektrycznym. Stopień doktora uzyskał na macierzystej uczelni w 2011 roku. Natomiast stopień doktora habilitowanego uzyskał w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w roku 2017. W 2018 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał mu nagrodę I stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe. Prof. Kochanowicza doceniono za dorobek publikacyjny będący podstawą do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego pod wspólnym tytułem: „Analiza właściwości luminescencyjnych szkieł i wytworzonych z nich światłowodów współdomieszkowanych jonami pierwiastków ziem rzadkich do aplikacji w źródłach promieniowania w zakresie widzialnym oraz podczerwieni”.

Z Politechniką Białostocką jest związany zawodowo od 2007 roku. Pracuje na Wydziale Elektrycznym, od 2020 r. kieruje działalnością Katedry Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej.

Obszar zainteresowań naukowych prof. Marcina Kochanowicza obejmuje zagadnienia inżynierii fotonicznej, w szczególności nowych technologii i zastosowań szkieł i światłowodów aktywnych. Jego praca wpisuje się w światowe trendy badań, które dotyczą poszukiwania nowych rodzajów źródeł włóknowych o różnorodnych zastosowaniach przemysłowych.

Jego dorobek naukowy obejmuje między innymi  współautorstwo monografii naukowej oraz ponad 90 artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach z listy Journal Citation Reports o sumarycznym IF równym 254, udział w 40 konferencjach krajowych i międzynarodowych. Prof. Kochanowicz jest współtwórcą dwóch patentów:

1) z 2016 roku patent nr 222638 na wynalazek pt. „Aktywny Światłowód Dwurdzeniowy”, którego istotą jest innowacyjna konstrukcja dwupłaszczowego światłowodu dwurdzeniowego, w którym jednomodowe rdzenie, wykonane ze szkła z układu Sb2O3-SiO2-Al2O3, domieszkowane są odpowiednio jonami Yb3+/Ho3+ oraz Yb3+/Tm3+. Wynalazek ma zastosowanie w budowie szerokopasmowych światłowodowych źródeł promieniowania.

2) z 2022 r. patent nr 240781 na „Tlenkowo-fluorkowe szkła tytanowo-germanianowe o właściwościach luminescencyjnych w zakresie średniej podczerwieni oraz sposób ich otrzymywania” udzielony wspólnemu wynalazkowi naukowców z Politechniki Białostockiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Tlenkowo-fluorkowe szkła tytanowo-germanianowe można wykorzystać do budowy światłowodów, które mogą znaleźć zastosowanie np. w laserach włóknowych do bezkrwawego cięcia tkanek ludzkich.

Ponadto kierował trzema projektami badawczymi i brał udział w siedemnastu projektach krajowych i trzech międzynarodowych. Narodowe Centrum Nauki wielokrotnie nominowało go do udziału w komisjach eksperckich, zajmujących się oceną projektów badawczych. Indeks Hirscha, wskazujący na szeroką zauważalność publikowanych przez niego prac, jest równy 20. Do tej pory prof. M. Kochanowicz wypromował doktora nauk technicznych oraz przeszło 25 magistrów i inżynierów. Jest członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN (kadencja 2020-2023).

 

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top