Czy da się szybko rozwieść? Rozwód krok po kroku

Czy da się szybko rozwieść? Rozwód krok po kroku

Według danych GUS, w Polsce w 2022 roku zarejestrowano ponad 162 tysiące małżeństw. Równocześnie zanotowano też wzrost liczby rozwodów – ponad 68 tysięcy. To oznacza, że w Polsce na 100 małżeństw, aż 42 zakończyły się rozwodem. Czy rozwód da się przeprowadzić w miarę szybko i bezboleśnie? Warto przeanalizować polski rozwód krok po kroku.

Przemyśl dokładnie, czy chcesz faktycznie wystąpić o rozwód

„Niezależnie od przyczyny, rozwody niosą ze sobą wiele skutków, nie tylko dla małżonków, ale również dla całej rodziny”. „(…) – mówi Kamil Klemienia – ceniony adwokat z Białegostoku.

Podkreśla też, że właśnie dlatego, warto żeby postępowanie rozwodowe nie niosło ze sobą dodatkowych przykrości. Wystarczająco stresujące jest już samo orzeczenie rozwodu.

Ile kosztuje rozwód i co musisz wiedzieć o ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej?

„Rozwód to nie tylko poczucie życiowej porażki, czy kompletne przebudowanie codzienności(…)”- mówi białostocki prawnik Kamil Klemienia- (…) bądźmy realistami, rozwód to też, a dla niektórych przede wszystkim, kwestie finansowe”.

Czy można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie: ile kosztuje rozwód? Otóż prawnicy podkreślają, że koszt rozwodu w Polsce zależy od wielu czynników, takich jak:

  • miejsce zamieszkania,
  • rodzaj i skomplikowanie sprawy,
  • a także wybór adwokata lub radcy prawnego

Koszt może wynosić kilka lub nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych w przypadku skomplikowanych i spornych spraw.

Kiedy następuje rozkład życia małżeńskiego, następuje też ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej. W konsekwencji małżonkowie muszą dokonać podziału majątku.

Istnieją dwa sposoby podziału majątku przy sprawie rozwodowej: podział na mocy ugody lub podział na mocy orzeczenia sądu.

Podział na mocy ugody

Jak zauważa adwokat Kamil Klemienia: ” (…)podział majątku na mocy ugody jest tańszą i szybszą opcją, ale wymaga porozumienia się obu małżonków, a rozwód to sytuacja na „wysokich emocjach”, w której porozumienie często nie wchodzi w grę”.

Przy porozumieniu małżonkowie mają możliwość samodzielnego dokonania podziału.

Podział na mocy orzeczenia sądu

Ten rodzaj podziału majątku jest bardziej formalnym procesem i wymaga udziału adwokata lub radcy prawnego. Sąd może dokonać podziału majątku zgodnie z ustawowymi zasadami lub na podstawie ugody zawartej przez małżonków.

Ważne jest, że ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej, czy wyrok rozwodowy nie oznacza automatycznego podziału na pół.

Podział majątku będzie zależał od indywidualnych okoliczności każdej sprawy, w tym od wkładu każdego z małżonków w rozwój majątku oraz od innych czynników, takich jak: czas trwania małżeństwa i jego charakter.

Ile trwa rozwód? Rodzaje rozwodów w Polsce

Czas trwania rozwodu jest zależny od wielu czynników. W zasadzie, chcąc określić jak przeprowadzić rozwód krok po kroku, należy wziąć pod uwagę każdy typ rozwodu jaki występuje w polskim prawie.

W Polsce, według prawa wyróżnia się kilka rodzajów rozwodów, a są to:

  1. rozwód z orzeczeniem o winie – jest to najczęściej stosowany rodzaj rozwodu, w którym jedna ze stron ponosi odpowiedzialność za zakończenie związku małżeńskiego. Rozwód taki może być wniesiony z powodu zdrady, alkoholizmu, przemoc fizycznej lub psychicznej, innych okoliczności. Wniosek o rozwód z orzeczeniem o winie składa się do sądu rodzinnego i nie wymaga uzasadnienia przyczyn, ale trzeba udowodnić przed sądem winę jednej ze stron. Odniesienie do przepisów prawnych: art. 56-61 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  2. za porozumieniem stron – jest to rodzaj rozwodu, w którym strony decydują o zakończeniu związku małżeńskiego na drodze porozumienia. W takim przypadku wniosek o rozwód składają obie strony, a sąd jedynie zatwierdza ich porozumienie. Rozwód za porozumieniem stron może dotyczyć podziału majątku, alimentów, a także ustalenia zasad opieki nad dziećmi. Przepis: art. 56-61 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  3. rozwód z powodu bezpodstawnej odmowy współżycia – jest to rodzaj rozwodu, który może być wniesiony przez jedną ze stron, gdy druga strona bezpodstawnie odmawia współżycia małżeńskiego przez co najmniej sześć miesięcy. Wniosek taki składa się do sądu i wymaga udowodnienia przed nim, że druga strona bezpodstawnie odmawia współżycia. W odniesieniu do: art. 56-61 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  4. rozwód którego powodem jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego – może być wniesiony przez jedną ze stron, gdy związek małżeński uległ trwałemu i zupełnemu rozkładowi pożycia małżeńskiego. W takim przypadku, wniosek o rozwód składa się do sądu i wymaga udowodnienia przed nim, że związek małżeński uległ trwałemu i zupełnemu rozkładowi – na pdst. art. 56-61 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Rozwód krok po kroku czyli procedura rozwodowa w punktach

Procedura rozwodowa w Polsce w dużym uproszczeniu i bez komplikacji składa się w zasadzie z kilku etapów:

1: złożenie wniosku o rozwód. Wnioskodawca składa wraz z adwokatem lub samodzielnie do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jednego z małżonków, wniosek o rozwód. Wniosek musi zawierać konkretne informacje: dane osobowe małżonków, okoliczności powodujące rozwód oraz żądania co do podziału majątku, opieki nad dziećmi, alimentów i innych.

2: wyjaśnienia: sąd powinien niezwłocznie powiadomić drugiego małżonka o złożeniu wniosku o rozwód. Małżonkowie zostaną wezwani na wyjaśnienia, podczas których mogą przedstawić swoje stanowisko oraz ewentualne żądania wobec drugiej strony.

3: Próba pogodzenia stron: ten krok podejmowany jest w momencie, kiedy małżonkowie wyrażą zgodę na próbę pogodzenia,

4: czyli rozprawa rozwodowa: jeśli podjęta próba pogodzenia nie przyniesie rezultatów lub małżonkowie nie wyrażą zgody na jej przeprowadzenie, sąd wyznacza termin rozprawy. Na rozprawie zostaną przedstawione dowody i argumenty obu stron. Jeśli małżonkowie nie porozumieją się co do warunków rozwodu, sąd podejmie decyzję na ich podstawie.

5: orzeczenie wyroku rozwodowego: sąd wydaje orzeczenie o rozwodzie i jego skutkach, takich jak podział majątku wspólnego, opieka nad dziećmi, czy przyznanie władzy rodzicielskiej i alimentów itp.

6: apelacja: jeśli jedna ze stron nie zgadza się z orzeczeniem, może nastąpić złożenie apelacji do sądu wyższej instancji. W tym przypadku postępowanie zostanie wznowione, a orzeczenie sądu pierwszej instancji nie nabierze mocy prawnej.

Etap ostatni: wykonalność orzeczenia: orzeczenie sądu staje się wykonalne po upływie terminu do wniesienia apelacji, jeśli taka nie zostanie złożona lub po jej odrzuceniu przez sąd wyższej instancji.

Nie walcz – czy możliwe jest postępowanie rozwodowe bez postępowania dowodowego?

W sprawach rozwodowych często spotykana jest eskalacja konfliktu między małżonkami, a sala sądowa staje się polem walki. Często (niestety) w konflikt są wciągane małoletnie dzieci.

Jak podkreśla adwokat Kamil Klemienia” (…) mimo trudnych emocji, można przecież podjąć decyzję o tym, że złożenie pozwu rozwodowego i sprawa rozwodowa nie rozpęta wielkiej wojny w rodzinie i nie pokaże przysłowiowych „brudów” w postępowaniu dowodowym. Przecież chodzi o to żeby się rozwieść (…).

Aby uzyskać rozwód można nie walczyć, a postępowanie dowodowe ograniczy się wówczas do zeznań dwóch świadków dla każdej ze stron, poświadczające przyczynę rozpadu małżeństwa podaną w pozwie rozwodowym.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top