W Białymstoku dyskutowano o tym, jak najlepiej chronić dzieci przed przemocą

W Białymstoku dyskutowano o tym, jak najlepiej chronić dzieci przed przemocą

Widzę, słyszę, reaguję

Musimy reagować na najmniejsze nawet sygnały, że dzieciom dzieje się krzywda – to najważniejszy przekaz, jaki płynie z konferencji „Widzę, słyszę, reaguję – odpowiedzialnie wobec krzywdy dziecka”. Nauczyciele, pracownicy socjalni, przedstawiciele władz miejskich, służb i UNICEF-u (20 czerwca) dyskutowali w Białymstoku o tym, jak najlepiej chronić dzieci przed przemocą.

Ponad 300 osób – pedagodzy, psychologowie, psychoterapeuci, służby mundurowe oraz wolontariusze i animatorzy z podlaskich fundacji – uczestniczyło w konferencji zorganizowanej przez Miasto Białystok przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Podczas spotkania rozmawiano na temat przemocy, ochrony dzieci w dobie kryzysu humanitarnego oraz wdrażania standardów ochrony dzieci w białostockich placówkach.

– Przemoc wobec dzieci, niestety, występuje na całym świecie, także w Europie i w Polsce. UNICEF realizuje wiele projektów i kampanii społecznych na rzecz wzmocnienia ochrony dzieci przed przemocą. Współpracujemy z różnymi instytucjami zarówno publicznymi, jak i pozarządowymi. Wśród naszych partnerów jest także Miasto Białystok, z którym realizujemy projekt Spilno i tę konferencję. Dziękuję władzom miasta i mieszkańcom za angażowanie się na rzecz ochrony dzieci – powiedziała Milena Harizanowa, dyrektorka Programu Ochrony Dzieci, Biura UNICEF ds. Reagowania  na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

Do udziału w konferencji „Widzę, słyszę, reaguję – odpowiedzialnie wobec krzywdy dziecka. Procedury interwencyjne oraz wyzwania w zakresie ochrony dzieci przed przemocą” zaproszeni zostali przedstawiciele różnych służb, jednak szczególnie uwagę zwracano na rolę placówek oświatowych we wczesnym reagowaniu i rozpoznawaniu przemocy, krzywdy i zaniedbania.

– Organizując tę konferencję chcieliśmy, aby przedstawiciele różnych służb i instytucji wymienili się doświadczeniem, przekazali praktyczne wskazówki. Ale również po to, by uwrażliwiać i rozmawiać o potrzebie wczesnego reagowania w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dzieci. Wszyscy jesteśmy – w pewnym sensie – współodpowiedzialni za dzieci – mówił zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński, pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku ds. pomocy Ukrainie i uchodźcom.

Uczestnicy zastanawiali się, jak sprawić, by procedury interwencyjne były jak najbardziej skuteczne, jak usprawnić współdziałanie służb, a także jak chronić dzieci w czasie kryzysu.

– Najważniejsze jest, żeby ludzie nie bali się reagować, gdy podejrzewają, że dzieciom – np. ich sąsiadów dzieje się krzywda – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. – Tylko wtedy dobrze przygotowane procedury będą mogły zadziałać.

W Białymstoku działa powołany przez Prezydenta Miasta Białegostoku Zespół Interdyscyplinarny. W jego skład wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, kuratorzy sądowi, prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

W 2022 r. do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło łącznie 769 formularzy „Niebieska Karta – A”. Zostały one wypełnione przez przedstawicieli podmiotów ustawowo do tego zobowiązanych:

  • pomocy społecznej – 126,
  • Policji – 596,
  • Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4,
  • oświaty – 35,
  • ochrony zdrowia – 8.

Na terenie Białegostoku w 2022 r. realizowano łącznie 1128 procedur ,,Niebieskiej Karty”, w tym:

  • 625 procedur „Niebieskie Karty” wpłynęło do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego,
  • 503 procedury „Niebieskie Karty” kontynuowano z lat poprzednich.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Białymstoku w 2022 r. podpisał protokół z zakończenia procedury „Niebieskiej Karty” w 662 procedurach, w tym:

  • 528 w związku ze zrealizowanym planem pomocy i uzasadnionym przypuszczeniem ustania przemocy w rodzinie,
  • 134 na brak zasadności podejmowania działań.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top